Тайлан

Гомдлын статистик 2017 он

Гомдлын статистик 2017 он

  

Гомдол гаргагч

 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

  Эрх хэмжээний бус

  Зөрчил гаргаагүй

  Залруулга гаргасан

  Нэрийг урьдаж мэдээлэх

  Хойшлуулсан

  Буцаан татсан 

  Иргэн Э.Л

 Өдөр тутмын сонин

 

*

 

 

 

 

  Иргэн Г.Б

 Мэдээллийн сайт - 2

         

*

 Төрийн захир. байгууллага

 Телевиз -1

*

         

  Бизнесийн  байгууллага

 7 хоног тутмын сонин

 

 

 

*

 

 

  Иргэн Ж.С

 Мэдээллийн сайт - 6

 

 

 * 

 

  

  Иргэн  Б.А

 Мэдээллийн сайт - 20

   

 * 

 

 

  Иргэн  Б.А  /4 нийтлэл/

 Мэдээллийн сайт - 1

 

 

 

 * 

   

  Иргэн Г.Б  /9 нийтлэл/

 Мэдээллийн сайт - 1

   

 

*

   

  Иргэн Г.Б

 7 хоног тутмын сонин

     

*

   

  Иргэн Б.А

 7 хоног тутмын сонин

     

*

   

  Иргэн

 

*

         

  Бизнесийн  байгууллага

 

*

         

  Иргэн  А, О

 Мэдээллийн сайт – 5

 Телевиз -1

 

  * 

 

 * 

   

  Иргэн П

 Мэдээллийн сайт - 2

     

 * 

   

  Иргэн М

 Орон нутгийн телевиз

     

 * 

   

  Иргэн О

 Мэдээллийн сайт - 1

     

 * 

   

  Төрийн байгууллага

 Мэдээллийн сайт - 1

     

 * 

   

  Бизнесийн байгууллага

 Телевиз -3

     

 * 

   

  Бизнесийн байгууллага

  Мэдээллийн сайт -1

 

 *  

       

   ИРГЭН, ААН: 16

 Нийт ХМБ: 49

3

3

3

55

36

2

 

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

ГОМДОЛ ГАРГАХ

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД