Тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан

 

 

 

 

 

 

 

  • 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн аудит хийлгэсэн дүгнэлт - //resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2023/02/10/m4a9hjevnnfzq3ss/MCM-auditreport-2021.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

ГОМДОЛ ГАРГАХ

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД