Бидний тухай

  • Нүүр
  • Бидний тухай

  • Бид юу хийдэг вэ?
   2019-03-25
Бид юу хийдэг вэ?
  • Бид Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй сонин, сэтгүүл, цахим сайт, радио, телевиз нь Хэвлэл Мэдээллийн Ёс зүйн Зарчмыг зөрчсөн хэмээн үзэж буй иргэдийн гомдлыг хүлээн авдаг.
  • Бид сэтгүүлчдэд зориулан Ёс зүйн зарчмыг баталж, шаардлагатай бол эдгээрийг сайжруулан хэвлэл мэдээллийн салбарынхантай хамтран ажилладаг.  
  • Бид мэргэжлийн сэтгүүл зүйн хэм хэмжээ, стандарт, ёс зүйн зарчмуудыг сайжруулахаар хэвлэл мэдээллийнхэнтэй хамтран ажилладаг.

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

Гомдол гаргах

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

Гомдлын шийдвэрүүд