Тайлан

  • Нүүр
  • Тайлан

  • Гомдлын статистик 2017 он
   2018-07-24
Гомдлын статистик 2017 он

  

Гомдол гаргагч

 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

  Эрх хэмжээний бус

  Зөрчил гаргаагүй

  Залруулга гаргасан

  Нэрийг урьдаж мэдээлэх

  Хойшлуулсан

  Буцаан татсан 

  Иргэн Э.Л

 Өдөр тутмын сонин

 

*

 

 

 

 

  Иргэн Г.Б

 Мэдээллийн сайт - 2

         

*

 Төрийн захир. байгууллага

 Телевиз -1

*

         

  Бизнесийн  байгууллага

 7 хоног тутмын сонин

 

 

 

*

 

 

  Иргэн Ж.С

 Мэдээллийн сайт - 6

 

 

 * 

 

  

  Иргэн  Б.А

 Мэдээллийн сайт - 20

   

 * 

 

 

  Иргэн  Б.А  /4 нийтлэл/

 Мэдээллийн сайт - 1

 

 

 

 * 

   

  Иргэн Г.Б  /9 нийтлэл/

 Мэдээллийн сайт - 1

   

 

*

   

  Иргэн Г.Б

 7 хоног тутмын сонин

     

*

   

  Иргэн Б.А

 7 хоног тутмын сонин

     

*

   

  Иргэн

 

*

         

  Бизнесийн  байгууллага

 

*

         

  Иргэн  А, О

 Мэдээллийн сайт – 5

 Телевиз -1

 

  * 

 

 * 

   

  Иргэн П

 Мэдээллийн сайт - 2

     

 * 

   

  Иргэн М

 Орон нутгийн телевиз

     

 * 

   

  Иргэн О

 Мэдээллийн сайт - 1

     

 * 

   

  Төрийн байгууллага

 Мэдээллийн сайт - 1

     

 * 

   

  Бизнесийн байгууллага

 Телевиз -3

     

 * 

   

  Бизнесийн байгууллага

  Мэдээллийн сайт -1

 

 *  

       

   ИРГЭН, ААН: 16

 Нийт ХМБ: 49

3

3

3

55

36

2

 

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

Гомдол гаргах

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

Гомдлын шийдвэрүүд