Гомдол гаргах

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЗӨВЛӨЛД ГОМДОЛ МЭДҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ
Иргэн та сонин, сэтгүүл, хэвлэл мэдээллийн сайт, радио, телевиз зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын нийтэлж нэвтрүүлсэн ямар нэгэн нийтлэл, нэвтрүүлэг, сурвалжага гэх мэт сэтгүүл зүйн бүтээлийг “Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн зарчмыг зөрчсөн” гэж үзвэл Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлд гомдол гаргаж болно.

Та Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлийн гомдол хүлээн авч барагдуулах журамтай танилцаад, журмын дагуу өргөдлөө гаргана уу? Гомдол хүлээн авч барагдуулах журам

Гомдол мэдүүлэх

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

Гомдол гаргах

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

Гомдлын шийдвэрүүд