Бусад хууль тогтоомж
Судалгааны материалууд
Олон улсын туршлага
Хэрэгцээт линк
Дэмжигч байгууллагууд
Find us on facebook

Бусад хууль тогтоомж

Гарчиг Он
1 Төрөөс хэвлэл мэдээлэлд vvрэг хариуцлага болгосон нь
2 Хэвлэл мэдээллэл олон нийтийн харилцаа
3 Хэвлэл мэдээлэл ба олон нийтийн ашиг сонирхол
4 Хувийн нууцын тухай
5 Улсын нууц
6 Бусад
7 Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал
8 Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга төслийн харьцуулалт
9 Yзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө
2002
10 Зар сурталчилгааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2013
11 Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль
2011
12 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
2011
13 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
2011
14 Зохиогчийн эрхийн тухай хууль
2006
15 Зар сурталчилгааны тухай
2002
16 Эрүүгийн хууль
2002
17 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
2001
18 Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хууль
1998
19 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
1997
20 Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль
1996
Санал хүсэлт өгөх